Articles Politik

Eng absolut Incompatibilitéit

Datt déi meescht Parteien an deene leschten Deeg betount hunn, datt et keng Incompatibilitéit tëscht nationalem a lokalem Mandat gëtt, kann a mengen Aen nach novollzéibar sinn. Eng grave Incompatibilitéit besteet fir mech notamment bei engem aneren Duebelmandat, iwwer dat an der Ëffentlechkeet leider guer net geschwat gëtt. Dëst ass d’Duebelmandat vum Staatsrotsconseiller an dem Gemengeconseiller.

De Staatsrot huet als Missioun, fir Avisen zu de Gesetzesprojeten ofzeginn a gegebenenfalls Amendementer ze proposéieren. Desweideren ass et och de Staatsrot, deen ee Gesetz vun engem zweete Vote an der Chamber befreie kann, wann hie mat dësem Gesetz d’accord ass. Grosso modo kann een also soen, dat de Staatsrot eng riichterähnlech Fonctioun huet, well hien d’Gesetzer iwwerpréift, an en d’Regierung kann op Verfassungsverletzungen oder aner juristesch Problemer hiweisen an se duerch ee Refus vun der Liberatioun vum zweete Vote ënner Drock setzen. 

Fir datt d’Conseilleren am Staatsrot hirer extrem wichteger Aarbecht mat der gréisster Indépendance nokomme kënnen, gesäit d’Gesetz vum 17. Juni 2017 iwwer d’Organisatioun vum Staatsrot, am Artikel 5 (2) fir, datt dës Fonctioun ënner anerem mat där vum Deputéierten, EU-Deputéierten a Member vun der Regierung inkompatibel ass. Dëst ass notamment esou, fir datt d’Conseilleren am Staatsrot déi gréisste méiglech Impartialitéit hunn. 

Wann awer elo ee Staatsrotsconseiller och an de Gemengeconseil troune geet, muss d’Fro vun deem senger Impartialitéit gestalt ginn. 

Duerch déi sou genannten Tutelle administrative, déi am Artikel 107 vun eiser Constitutioun virgesinn an duerch d’Gemengegesetz vum 13 Dezember 1988 gereegelt ass, gëtt d’Gemeng vun der Regierung, a Persoun vum Innenminister, kontrolléiert. Also soll de Staatsrot d’Gesetzespropositioune vun der Regierung kontrolléieren, déi dann erëm d’Gemeng kontrolléiert. 

Wann een elo Staatsrotsconseiller a Gemengeconseiller ass, kontrolléiert een natierlech „impartialement“ deen, ënner deem senger Tutelle administrative een duerch säin anert Mandat op Gemengenniveau steet. Datt da grad Juristen esou een Duebelmandat ustriewen, ass verwonnerlech, sollt deenen dach d’Bedeitung vun hirem Staatsrotsmandat an déi domat verbonnen Impartialitéit bewosst an d’Séparation des Pouvoirs ee Begrëff sinn. 

Och wa vum Gesetz hier esou een Duebelmandat net verbueden ass, gëtt d’Impartialitéit an d’Indépendance duerch esou een Duebelmandat méi wéi nëmmen a Fro gestallt, ech soen just „être juge et partie“. Et bleift ze hoffen, datt d’Regierung de Problem erkennt, an d’Gesetzer deementspriechend upasst, fir esou eng kontrovers Situatioun an Zukunft ze evitéieren. 


Wort: https://www.wort.lu/de/politik/eng-absolut-incompatibiliteit-59d4e58756202b51b13c4769

You Might Also Like