Articles Bildung

Déi bescht Enseignante fir eis Kanner

Am Communiqué vum 25. Juli 2018 huet den Educatiounsministère sech selwer félicitéiert 459 nei Enseignante fir d’Rentrée am September rekrutéiert ze hunn. Ausser, datt Selbstluef wuel déi déifste Form vu Luef ass, stéisst dës Nouvelle aus engem weidere Grond nach ferm erop.

Ënnert deene 459 neien Enseignante sinn 145 Leit, déi ee Bachelor-Diplom hunn, deen „en relation avec les objectifs de l’enseignement fondamental“ soll stoen. „Ces derniers sont diplômés respectivement en psychologie, pédagogie, éducateur gradué (29), en langues (38), en sports/arts (22) ou autres (56).“ 145 Leit also, déi net d’Ausbildung hunn, fir dem Beruff vum Enseignant nozegoen, an et awer ab September wäerte maachen! 

Mat 200 Stonne Formatioun soll dësem Manktem elo „nogeholl“ ginn, fir um Enn deeselwechte Beruff auszeüben, fir dee bis elo Minimum dräi Joer intensiv Unisausbildung d’Viraussetzung waren. 

Dëst ass net nëmmen de Geck mat all deene sëlleche jonke Leit gemaach, déi dräi Joer laang sech hirem Enseignant-Studium mat vill Engagement higinn hunn, mee stellt och d’Fro, ob d’Qualitéit vum Enseignement an der ëffentlecher Schoul no dëse Reformen nach déi selwecht ka sinn. 

Den Enseignantsberuff ass ee kruzial wichtege fir eis Gesellschaft. Keen anere Beruffsstand huet ee gréisseren Afloss op déi eruwuesse Generatioun. Eis ëffentlech Schoul huet an der Vergaangenheet motivéierte Bierger de fräien Zougang zu enger héich qualitativer Bildung erméiglecht. Fir weiderhi fair Chance fir all d’Kanner ze erhalen, brauche mir dat beschtméiglecht Léierpersonal an eisen ëffentleche Schoulen, mat der beschtméiglecher Ausbildung. Duerfir kann eng 200 Stonne Sonndesaubildung net duergoen. 

D’Erofsetze vun den Ausbildungskritäre vun den Enseignanten ass am Endeffekt näischt anescht, wéi een Erofsetze vun der Qualitéit vun der fräier Bildung, déi mir duerfte bis elo an den ëffentleche Schoule genéissen. 

An den nächste Jore kréie mir ze Lëtzebuerg och ee Manktem un Hausdokteren, Avis aux amateurs! Oder ass Iech, Patienten, eng Behandlung duerch een Dokter, deem säi Medizinwëssen op 200 Stonne Formatioun berout, net awer ze riskéiert? 

Wa jo, firwat loosse mir da bei der Bildung vun eise Kanner esou een Amateurismus zou?


Wort: https://www.wort.lu/de/politik/dei-bescht-enseignante-fir-eis-kanner-5b83b4f8182b657ad3b91e85

You Might Also Like